Segueix-nos per Email

divendres, 30 de setembre de 2011

CALENDARI SESSIONS INFORMATIVES ERO DE LA DIRECCIÓ DEL PSM

Adjuntem el calendari de sessions:

Hospital del Mar - IMIM - Institut Bonanova FP Sanitària - Escola Superior d'Infermeria
3 octubre, 8 a 9 hores, sala Marull
3 octubre, 14:30 a 15:30 hores, sala Marull

Hospital de l’Esperança
4 octubre, 14:30 a 15:30 hores, sala d’actes

Centre Dr. Emili Mira
4 octubre, 10:30 a 11:30 hores, sala de voltes

Centre Fòrum
4 octubre, 8:00 a 09:30 hores, sala Mestral

dimecres, 28 de setembre de 2011

EL CE SOL·LICITA LA PRÒRROGA DE CONVENI

El ple del Comitè d’Empresa reunit a dia 27 de setembre del 2011, sol·licita per unanimitat a la Direcció del Parc de Salut Mar , la pròrroga del vigent conveni fins a desembre del 2012. Creiem que en el marc actual d’aplicació del pacte de l’ERO en que molts dels acords son de conveni i vigents fins a desembre de 2012, no seria el moment idoni per a una adequada negociació.

dijous, 22 de setembre de 2011

informem de la primera reunió de la Comissió de seguiment de l’ERO suspensiu:

El dia 19 de setembre ens vam reunir amb l’empresa per fer el seguiment dels pactes acordats al Departament de treball.

Els membres del comitè d’empresa d’aquesta comissió vam fer una queixa formal per la forma com s’ha fet i comunicat al personal la seva inclusió a l’ERO. La resposta de l’empresa va ser, que havien pres la decisió de comunicar-ho un dia abans, pensant que era menys lesiva per la persona afectada i que no distorsionava tant al servei.

A continuació se’ns va facilitar la següent informació:

El tancament d’aquesta fase d’inclusió al ERO suspensiu serà a finals de setembre, i que falten 12 persones per a comunica’ls-hi la seva inclusió. La durada de la suspensió de contracte serà, en principi, fins al 30 de novembre.

Que els criteris d’inclusió a l’ERO suspensiu han sigut tenint en compte, els diferents centres, les categories professionals, la proporcionalitat entre categories i el descens d’activitat, així com la productivitat.

A data d’avui s’han apuntat voluntàriament a l’ERO suspensiu 8 treballadors/eres, s’han pactat 29 extincions de contractes i 3 persones son baixa per jubilació, invalidesa o finalització de contracte.

Ens van presentar la previsió d’estalvi econòmic que ha suposat el pla A i es compleixen les previsions. També la implementació d’aquesta mesura del pla B sembla que compleix la previsió d’estalvi.

La borsa de Treball estarà en suspens fins al 31 de desembre de 2012, la contractació temporal s'efectuarà a partir del 1 d’octubre, majoritàriament seleccionant el personal d'entre les llistes d'afectats/afectades per l'ERO suspensiu.
Amb la intenció de donar una estabilitat a tota la plantilla es va proposar a l’empresa de deixar tancat abans de finalitzar l’any les condicions i el nombre d’afectats per l’ERO durant tot el període.

L’empresa es va mostrar favorable a aquesta mesura, però considera que l’ha d’estudiar i analitzar durant aquest mesos amb la comissió de seguiment.

Vam demanar també informació en referència a l’aplicació de les modificacions temporals de les condicions laborals pactades:
 
S’ha suspès la cobertura en formació i el fons de formació pels anys 2011 i 2012. Igualment es continuarà fent formació i es facilitarà la assistència sempre tenint en compte que no es cobrirà.

Hem demanat una reunió urgent de la comissió mixta de formació per fer el seguiment.
La aplicació de la jornada intensiva amb una tarda a la setmana ( sense pèrdua econòmica) s’ha de demanar per escrit al cap corresponent i es farà l’estudi de la seva viabilitat . L’estalvi que suposa és, en tiquets de menjador. Informaran al personal en un comunicat a la intranet.

En quan a l’increment de jornada per aquest any de 2 dies en jornada de 40h i torn de dia, i de 1 dia en jornada de 40h i torn de nit, aquest any l’empresa ens ha notificat la decisió de que enguany siguin dos dies de Nadal els que es donin i que quedin fixats 2 dies en comptes de 4 en el torn de dia, i 3 dies en el torn de nit. El motiu és que molts treballadors/eres ja no disposen de dies per donar . Aquests que tinguin disponibilitat d’altres dies de festa els podran afegir a les vacances de Nadal.En Hospitalització intentaran mantenir els criteris habituals ( acord entre companys, cobertura, etc)

Hem quedat que les reunions d’aquesta comissió seran mensuals però que setmanalment cada divendres ens reunirem amb RRHH, per avaluar alguna incidència.

NOTA INFORMATIVA ERO

El comitè d’empresa signant del pacte, vol aclarir alguns aspectes del mateix:

No hem tingut l’opció de negociar un ERO suspensiu. L’Empresa va presentar al Departament de Treball un ERO EXTINTIU de 194 treballadors.

El comitè d’empresa durant la negociació, va anar rebaixant aquest nombre d’afectats amb la concessió de forma temporal d’algunes condicions laborals ( més dies de feina, formació.......etc), fins arribar al punt que teníem sobre la taula el 50% de la paga d’abril i 60 acomiadaments. La quantitat econòmica que això suposava, la vam poder reconduir cap un ERO suspensiu que podia afectar la totalitat de la plantilla amb un número màxim de jornades de treball equivalents a 78 llocs de feina de 40 hores. Per tant les condicions, el temps, els criteris per la implementació del ERO suspensiu no han estat NEGOCIATS amb el comitè d’empresa. Per això també es va crear la Comissió de Seguiment del Pacte acordada a treball pel dia 19 de setembre.

D’ una altre banda no podem oblidar que a finals d’any acaba la vigència del conveni col·lectiu ja prorrogat . Donat que el pacte té una durada fins a desembre de 2012, i al gener de 2013 tornem a les condicions actuals del conveni, s’havia de fer referència a la possibilitat de aplicar qualsevol canvi que s’hagi negociat.

dijous, 8 de setembre de 2011

DISCONFORMITAT AMB COM S'IMPLEMENTA L' ERO

El passat dia 1 de setembre, RRHH i les diferents Direccions van començar a comunicar als treballadors afectats per l'ERO temporal la suspensió del seu contracte. No entenem els criteris de selecció d’alguns dels afectats inicials, però encara menys perquè se'ls hi comunica que segurament serà fins desembre de 2012.

L'esperit del pacte que vam signar al Departament de Treball el dia 31 de juliol d'enguany era molt clar: estàvem davant un problema ECONÒMIC i per aquest motiu Treball acceptava que l'empresa no podia fer res més que reduir temporalment plantilla amb l'OBJECTIU d'ESTALVIAR sis milions d'euros en nòmines. Va ser molt explícit i va quedar palès que la voluntat d'ambdues parts era minimitzar l'impacte personal d'aquesta mesura i l'única forma de que això fos possible era que ens ho repartíssim entre tots en la mesura en que la organització de la feina ho permetés. Llevat dels que voluntàriament s'hi vulguin acollir i l'empresa pugui prescindir-ne, no cal de cap manera que ningú estigui afectat per més de 3 mesos.

La sorpresa però està en com s'està aplicant. En alguns casos sembla una mesura de "càstig" o disciplinària difícilment justificable. En altres casos s’està aplicant vulnerant directament la llei ja que cobrint el seu lloc hi ha contractes temporals que es renoven mes a mes. Aquest ERO no és l’instrument adient per prendre mesures disciplinàries per justificades que poguessin estar. Aquestes accions tenen un altre camí i no ho podem confondre.

A més de la possible arbitrarietat en la selecció dels afectats, correm el perill que Inspecció de Treball acabi tombant alguns dels expedients de l’ERO proposats per l’empresa. El resultat serà que hauran de pagar els endarreriments a aquesta gent i tornar-los a posar a treballar. La pèrdua econòmica que aquesta gestió  pot provocar a l’empresa es sumarà al dèficit pressupostari del Consorci i finalment s’haurà de tornar a ajustar per arribar a l’equilibri pressupostari exigit. Traduït al llenguatge normal significa que tot el que l’empresa es desviï per mala aplicació de l’ERO, ho pagarà la part social a partir del 2013. I ja sabem què significa això: més retallades a la nòmina i més drets socials perduts.

No ens podem permetre que una ERO mal gestionada ens perjudiqui encara més i ho haguem de tornar a pagar nosaltres. Aquesta és una “cançó” que ja ens coneixem massa be i és indignant. L'empresa  ha convocat a la Comissió de seguiment el dia 19 de setembre per analitzar els diferents casos i quan sigui el cas, tractarem de reconduir la situació pel be de tothom.
EL COMITÈ d’EMPRESA ( signants del Pacte )

NOTA INFORMATIVA ERO – SETEMBRE-2011

Des de l'inici del tràmit de presentació de l'expedient de regulació fins el moment actual, els membres del Comitè d'Empresa hem estat informats irregularment i contradictòriament i ens hem trobat sempre amb fets consumats. Aquesta situació ha tingut un clar reflex en la capacitat dels membres del Comitè per informar acuradament de la situació en la que estàvem i per actuar "preventivament" davant les errades estratègiques.

Malgrat els inconvenients que aquesta autosuficiència comporta, l'actitud oficial no ha canviat substancialment. L'empresa pensa, l'empresa decideix, l'empresa comunica i l'empresa executa. Aquest tarannà posa difícil el que és fàcil i dificilíssim el que és difícil. Si a això afegim la dispersió i descoordinació de les diferents fonts "oficials" d'informació, el galimaties i el desconcert sorgeixen sense fer cap tipus d'esforç.


Per aquests motius volem intentar clarificar alguns punts que son objecte de dubte de forma majoritària i repetitiva:

            1.- Qualsevol persona que sigui citada per fer una entrevista amb algú de RRHH per tal de comunicar-li la seva entrada a l’ERO pot anar acompanyada d’algun representant sindical si així se sent més tranquil·la i recolzada.

            2.- L’ERO que l’empresa te aprovat per Treball és “SUSPENSIU”. Això significa que no pot acomiadar definitivament a ningú sinó que mentre duri el període de l’ERO – fins el 31 del XII del 2012 – pot aplicar-lo a qualsevol empleat. És l’empresa però, la que pot decidir, per motius organitzatius raonats, qui se’n va i per quant de temps. TOTS els afectats es podran tornar a reintegrar a la feina l’1 de gener del 2013 si no és que no s’han reincorporat abans.  

            3.- Aquesta capacitat legal que te l’empresa per decidir els noms dels afectats sense consultar ha portat a dues situacions. La més important és que ja s’han detectat casos d’inclusió a l’ERO per motius aliens a l’organització i estalvi econòmic, és a dir: irregulars. Legalment, haurem d’esperar a la primera reunió mixta de la comissió de seguiment fixada per Treball pel dilluns dia 19 de setembre – per posar sobre la taula les discrepàncies en l’el.lecció d’algunes de les persones afectades i sobretot, en el temps que hauran de quedar-se a l’atur. La segona conseqüència és que no sabem encara a quanta gent acabarà afectant l’expedient ni per quan de temps. Tenim la llista de persones afectades un cop els han realitzat l’entrevista, a pilota passada.

            4.- Tenim fins a finals de novembre per intentar reconduïr la situació i que ningú no es vegi sotmès a un ERO “disciplinari” ja que l’autorització de Treball no ha estat per fer “net“ a l’empresa – calgui o no calgui  sinó per estalviar els diners necessaris per arribar a l’equilibri pressupostari. En aquells casos que ens sembli que es pot estar cometent el que s’anomena “frau de llei” intentarem reconduir-ho. Passat aquest període, la majoria de discrepàncies acabaran a Inspecció de Treball.

            5.- Malgrat les manifestacions oficials de transparença en els criteris de selecció emprats per decidir qui entra a l’ERO, la realitat és força diferent i tenim a treballadors “escollits” sense cap criteri objectiu conegut.

            6.- Tenim el compromís de l’empresa que es mantindrà la proporcionalitat d’afectats entre les  diferents categòries professionals. Vetllarem perquè qualsevol temptació d’esbiaixar-ho més cap a un col·lectiu que cap als altres, no es tradueixi en un augment de la injustícia que ja suposa tenir l’ERO aprovat.

            7.-  Respecte a tots els que es vulguin rumiar acollir-se de forma voluntària a l’ERO els oferim també la possibilitat d’anar acompanyats per algun representant sindical. El motiu és que hem constatat que, en funció de qui fa l’entrevista, la informació pot agafar una caire totalment diferent i per tant, es pot acabar prenent una decisió amb supòsits erronis.

Una vegada feta la reunió amb l’empresa i de seguida que tinguem més informació  us la farem arribar. Si teniu més dubtes podeu posar-vos en contacte amb qualsevol membre del comitè d’empresa per aclarir-les.

Comitè d’Empresa ( signants del Pacte)

dissabte, 3 de setembre de 2011

Males formes en la implementació de l'ERO suspensiu

El passat dia 1 de setembre, RRHH i la Direcció van començar a comunicar als treballadors afectats per l'ERO temporal, la suspensió del seu contracte. La notificació es d'avui per demà,i tot hi que ho poden fer, ens sembla una manera lletja i desconsiderada envers el treballador que no pot organitzar-se ni preparar-se. Tampoc entenem els criteris de selecció dels afectats inicials ni perquè se'ls hi comunica que segurament serà fins desembre de 2012.

L'esperit del pacte era que ens ho repartissim entre tots, i per tan que no fos mes de 3 mesos, llevat en casos voluntaris. Tal hi com s'està aplicant sembla una mesura de "càstig" o represalia. En alguns casos afectan gent de manera ilegal, ja que en el seu lloc hi contracten un eventual.

L' empresa no ha convocat a la Comissió de seguiment fins el dia 19 de setembre en la que analitzarem els diferents casos i tractarem de reconduir la situació.

Carta de Servei d'ocupació de Catalunya. Nota informativa de RRHH

NOTA INFORMATIVA
 
El passat dia 8 d’agost de 2011 va ser autoritzat per la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) en el que s’aprova  “la  suspensió dels contractes de TOTS els treballadors de la plantilla durant un màxim de jornades laborals equivalents al número de jornades de treball de 78 llocs de treball de 40 hores setmanals i cost mitjà per lloc de 40.000 €, durant el període comprés entre la data de la notificació de la resolució de l’expedient i el 31 de desembre de 2012.”

Dins els tràmits formals de gestió de l’ERO, l’empresa ha comunicat al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)  la llista de tota la plantilla que pot estar afectada  per l’ERO. A la seva vegada, el SOC està informant a tot el personal de l’empresa que pot estar afectat per l’ERO suspensiu, situació que està generant molts duptes i confusions.

En aquest sentit volem aclarir que certament l’ERO aprovat pot afectar a tota la plantilla, però que només a aquelles persones que se li notifiqui personal i oficialment passaran a estar realment en situació de suspensió del seu contracte de treball.
 
Les oficines d’Administració de Personal dels centres, restem a la disposició dels treballadors per aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir al llarg d’aquesta situació  excepcional i difícil.
 
Pau Gomar